KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA…

Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği; hizmetlerini daha sağlıklı ve hakkaniyetli verebilmek, bağışçı, gönüllü ve ihtiyaç sahiplerine gerek görüldüğünde ulaşabilmek ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerini sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep edebilmektedir.

Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği; kendisine verilmiş olan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri olarak sayılan kişisel bilgilerin tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine, Dernek tarafından ilgili 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmasına dair haklarını saklı tutar.

Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece kişi, kişisel verilerinin toplanmasını, işlenmesini, kendisine her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasını ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerini yazılı olarak bildirmediği sürece mevcut uygulamaya devam edileceğini kabul eder.

Herhangibir sebeple sizinle iletişime geçebilmemiz için bize iletişim bilgilerinizi bırakarak bu gizlilik politikasını kabul etmekte ve Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği’ne bilgilerinizi mevzuata uygun şekilde toplamak, depolamak ve işlemek için izin vermektesiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’a uygun olarak, işbu metinde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Derneğimiz “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.
Bu çerçevede kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Belirtmek isteriz ki; Kişisel Verileriniz Derneğimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, bağış çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Derneğimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen bağışçı veya diğer kişiler;

  • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
  • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme

haklarına sahiptirler.

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Derneğimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya “Kişisel Verilerin Korunması Kurulu” tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Derneğimize yapılacak başvurular, Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, noter vasıtası ile ve/veya Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile info@dunyaevimiz.org e-posta adresine gönderilmelidir.

Derneğimize iletilen başvurular, Kanunun 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince talebin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda yanıtlandırılacaktır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Özgür Tüfekçi – Başkan
Levent Aydaş – Başkan Yardımcısı
Ebru Ergin – Sekreter
Eylem Ekin – Sayman
Devrim Toklucu
Hakan Sel
Yalçın Doğan

Denetleme Kurulu

Kadir Aydoğan
Musa Fırat Kılıç
Emine Seda Kumral Kaya

Dökümanlar